Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Érintett Adózók!
 
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket NAV oldali változásra azon Tisztelt Adózóknak, akiknek a minden hónap 12-ig, kötelezettségei vannak, hogy a NAV oldalán publikált naptár információk szerint 14-re változott az áprilisi határidő, mely megtekinthető a NAV oldalán is.
 
Linkek:
https://nav.gov.hu/eventbrowser/monthlyevents?year=2020&month=4
https://nav.gov.hu/nav/esmenyek/2020_14_14_12.html
 
Kérjük szíves közreműködésüket abban, hogy a fenti időablakot tudatosan kihasználva teljesítsék kötelezettségeiket a problémák elkerülése érdekében!
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Közlemény informatikai rendszerek karbantartása miatti üzemszünetről (2020.04.11.)
 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2020.04.11. 8:00 órától 12:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel. Ezen időtartam alatt - bár az OGYÉI Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez gyakorta használt CESP felületre - beküldhetők a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása - a belső rendszerek leállása miatt -, csak a fentiek szerinti újraindulásokat követően történik meg.
Az OGYÉI az informatikai rendszer karbantartását az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 27. §-ában, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakra figyelemmel készítette elő.
Mivel a tervezett üzemszünet a hatóságnál az elektronikus ügyintézésben napi 4 órán át fennálló szünetelést eredményez, az adott nap, tehát 2020.04.11. nem számít bele az ügyintézési határidőbe, a folyamatban lévő ügyek esetében sem. Az ezen időszak alatt akár az OGYÉI Hivatali Kapujára beküldött, akár a CESP-re feltöltött vagy postai úton feladott küldemények tekintetében az eljárásra irányadó ügyintézési határidők – természetesen itt figyelemmel a kézbesítésre vonatkozó szabályokra is -, az átvételt követően indulnak meg.
A fentiek alapján, a határidőszámításnál 2020.04.11. nem számít bele az ügyintézési határidőbe.
 
Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) szolgáltatás működésében 2020. április 08.-a 20:40-től fennakadások tapasztalhatóak.

A hiba elhárítása jelenleg folyamatban van, amelyhez szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

NISZ Zrt. 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2020. 04. 14.)

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 05. 14. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) április 14-től előreláthatólag 1 hónapon keresztül nem lesznek elérhetők. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:A forgalomból ideiglenesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése

Létrehozva: 2006. április 4.
Módosítás: 2010. június 7.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A forgalomból kivonás szabályai szerint a közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejártát követően a jármű külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet a közúti forgalomban, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

Ahhoz tehát, hogy a jármű ismételten részt vegyen a forgalomban, nincs szükség külön eljárásra.

Ezzel szemben külön eljárásra van szükség a kivonás időtartamának lejárta előtti ismételt forgalomba helyezéshez. Ha a jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonását a jármű üzembentartója vagy a tulajdonos kérelmezte, akkor az üzembentartónak vagy a tulajdonosnak az ismételt forgalomba állás tényét a közlekedési igazgatási hatóságnál a forgalmi engedélybe és járműnyilvántartásba tett bejegyzés érvénytelenítése céljából be kell jelentenie, az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételek igazolásával egyidejűleg.

Abban az esetben, ha a kivonást a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél kérelmezte, akkor a járműnek a kérelemben megjelölt időtartam lejárta előtti ismételt forgalomba állását is kizárólag ő jelentheti be a közlekedési igazgatási hatóságnál.

Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell tekinteni a pénzintézeteket, gépjármű-kereskedőket, lízingcégeket, zálogjogosultat, vagy más olyan természetes vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, akiknél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható.

Ha hivatalból vonták ki ideiglenesen a járművet a forgalomból, akkor a forgalmi engedélyt és a hatósági jelzést visszavonták, ezek nélkül pedig nem lehet jogszerűen közlekedni a járművel. Ekkor az ismételt forgalomba helyezés csak kérelemre történhet, és semmi esetre sem „automatikusan”. Az ismételt forgalomba helyezéskor a kivonásról szóló határozatban megállapított feltételt az ügyfélnek igazolnia kell.

Amennyiben azonban a kivonás időtartama alatt a jármű tulajdonosának személyében változás következett be, az új tulajdonosnak 15 napon belül be kell jelentenie a közlekedési igazgatási hatóságnál ezt a változást, a tulajdonjog-változást a hatóságnak át kell vezetnie a nyilvántartáson, és a járművet új okmányokkal kell ellátni.

A forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a kivonás határidejének lejárta előtt a jármű újból forgalomba helyezhető, ha azt elidegenítették és a jármű forgalomból való kivonásának oka megszűnt.

Ha a tulajdonjog-változás bejelentésével egyidejűleg a forgalomban való részvétel feltételeit (műszaki érvényesség, kötelező gépjárműfelelősség-biztosításról igazolása) az új tulajdonos nem igazolja, akkor forgalmi engedélyt nem állítanak ki a számára.

Az eljárás során bemutatandó okmányok:

 1. forgalmi engedély, ha azt nem vették el, és nem kötelezte a hatóság az ügyfelet a leadására

 2. az ideiglenes kivonás megszüntetéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény,

 3. a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fennállást igazoló kötvény,

 4. a kivonás okának megszűnését igazoló okirat (ha hivatalból elrendelt kivonás történt),

 5. az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány.

Ügyfél-azonosító okmánynak minősül

 • Személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél), illetve képviseleti eljárás esetén a meghatalmazás.
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében
 • a 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat

Esetlegesen:

 1. amennyiben a jármű műszaki érvényessége időközben lejárt, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki adatlap,

 2. ha járművet eladták, a tulajdonjogot igazoló okirat, az eredetiség vizsgálati ellenőrzés igazolása.

Az ismételt forgalomba helyezés elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek, költségek:

 • forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése: 10 900 Ft igazgatási szolgáltatási díj

 • kérelemre történt ideiglenes kivonás esetén a kivonás lejárta előtti ismételt forgalomba helyezés: 2 300 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Amennyiben a kivonás tartama alatt tulajdonjog-változás következett be az alábbi díjakat, illetékeket kell megfizetni:

 • forgalmi engedély kiállítása: 6 000 Ft illeték

 • törzskönyv: 6 000 Ft illeték

 • vagyonszerzési illeték.

Ugrás vissza Ugrás vissza...